Energens Könyvviteli és Tanácsadó Kft.

Keresés:
Hírlevél

Adóváltozások 2013-tól

2012 November 30, Friday. 11:53

Tagi kölcsönök

 

A jövedelemminimum meghatározására vonatkozó módosítás előírja, hogy az összes bevételt növeli a tagi kölcsönök adóévi napi átlagos állománya és a megelőző év utolsó napján kimutatott taggal szemben fennálló kötelezettségek különbözetének ötven százaléka. A rendelkezés a tagi kölcsönök nyújtásával kapcsolatosan növeli az átláthatóságot.

 

Fejlesztési adókedvezmény

 

A módosítás szerint az adózónak be kell jelentenie a fejlesztési adókedvezmény igénybevételét megalapozó beruházás befejezésének időpontját az adópolitikáért felelős miniszternek, illetve az adópolitikáért felelős miniszter tájékoztatja az állami adóhatóságot a nyilvántartásba vett fejlesztési adókedvezményekről. Az új előírás elősegíti az átláthatóságot, az állami adóhatóság ellenőrzéseinek hatékonyságát.

 

ÁFA – új rendelkezések

 

2013. január 1-jétől kezdődően a személygépkocsik üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatások az eddigi 100 százalékos levonási tilalom helyett 50 százalékos levonási korlátozás alá esnek.

 

2013. április 1-től kezdődően kerül előírásra a gépi nyugták és a pénztárgépek adataira vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség, amely a pénztárgép hírközlő rendszer útján történő adóhatósági felügyelete során közvetlen adatlekérdezéssel is megvalósulhat.

 

A számla kibocsátására nyitva álló határidő is módosul. Ennek lényege, hogy adómentes közösségen belüli értékesítés és adóalanynak nyújtott főszabály szerinti teljesítési helyű, fordított adózás alá eső közösségen belüli szolgáltatásnyújtások esetében a számla kiállítására rendelkezésre álló ésszerű idő a teljesítés hónapját követő hónap 15. napja lesz.

 

Bővül a számlán kötelezően feltüntetésre kerülő adatok köre. Összesítő jelentéstételi kötelezettség esetén (ha az áthárított áfa a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja) a számlán kötelező feltüntetni a vevő adószámának első nyolc számjegyét. Pénzforgalmi elszámolást választó adóalanyok csak azon ügyleteik vonatkozásában jogosultak a pénzforgalmi elszámolási szabályok szerint teljesíteni adófizetési kötelezettségüket, melyekről kiállított számláikon a „Pénzforgalmi elszámolás” kifejezést szerepeltetik. Azokban az esetekben, amikor a szolgáltatást igénybevevő/terméket beszerző bocsátja ki a számlát, akkor azon kötelezően szerepelnie kell az „Önszámlázás” kifejezésnek is.

 

2013. január 1-jétől kezdődően azon ügyletekről is kibocsátható egyszerűsített adattartalommal számla, melyek bruttó ellenértéke nem haladja meg a 100 eurónak megfelelő pénzösszeget.

 

Január elsejétől 2 millió forint feletti áfa-összegű számlázásnál az adott partnerekre vonatkozóan az áfa-bevallás mellékleteként kötelező lesz adatot szolgáltatni az adó alapjáról, összegéről, a számla összegéről, illetve a teljesítés időpontjáról a számla kiállítójának és befogadójának egyaránt. Az előírás az eva-körbe tartozó, tehát áfa-bevallásra nem kötelezett szereplőket is érinti. Ezzel együtt a számlázás menete is bonyolultabbá válik, mivel ilyen esetben a vevő adószámát is fel kell tüntetni a számlán.

A számlázási és könyvelőprogramokat a fenti előírások szerint is bővíteni kell majd, mivel a nem kellően felkészült háttérprogramok alkalmazásával egy-egy áfa-bevallás kitöltési ideje akár több órával is megnőhet az eddigiekhez képest.

 

2013-tól a 125 millió forint alatt számlázó kisvállalkozások a jelenlegi mellett választhatják azt a lehetőséget is, hogy az áfát a számukra ténylegesen kifizetett összegek után vallják be és fizetik meg az adóhatóságnak. A kiszámíthatóbb pénzmozgásokkal járó lehetőség ugyanakkor számottevő többletadminisztrációval jár. Egyrészt a december végi bejelentkezésig el kell végezni a számítást, egyáltalán megéri-e áttérni az új adózási módra. Másrészt a vállalkozásoktól folyamatos és naprakész, nehezen áttekinthető kettős nyilvántartás vezetését követeli meg, amelyet az adóhatóság viszont könnyebben ellenőrizhet majd.

 

Az összegzés szerint további teher, hogy a számla befogadásakor a másik félnek is ellenőriznie kell majd, hogy a számlakiállító valóban a választott adózási módnak megfelelően állította-e ki a számlát. Kérdés, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) erre a célra használható adatbázisa elérhető lesz-e a szükséges időben, ellenkező esetben csak a partnertől kért nyilatkozatra lehet majd támaszkodni.

 

Készpénzfizetés

 

Újabb korlátot szab a törvény a tekintetben, hogy 2013. január 1-jét követően a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók ugyanazon szerződés alapján egy hónapban teljesített, egymás közötti kifizetéseiket legfeljebb 5 millió forint összegben teljesíthetik készpénzfizetéssel. Ha megállapítható, hogy a szerződések felosztása kétséget kizáróan ezen kötelezettség megkerülését célozza, úgy ezeket a szerződéseket a készpénzfizetési korlát szempontjából egy szerződésnek kell tekintetni. (Art.38. §)

Az indoklás szerint a gazdasági folyamatok átláthatóságát segíti, ha a vállalatok pénzforgalmuk nagy részét átutalással teljesítik.

Ezen korlátozására vonatkozó szabályozás megsértése esetén az adóhatóság mulasztási bírságot állapíthat meg, melynek mértéke a jogszerűtlenül készpénzben teljesített kifizetés 20%-a. (Art 172.§20.f)

 

Alanyi adómentesség

 

A KATÁ-hoz kapcsolódó másik módosítás, hogy az alanyi áfamentesség nem 5, hanem 6 millió forintos árbevételig lesz választható. 

 

Helyi iparűzési adó 


Változik a helyi iparűzési adó számításának szabálya, az adóváltozások minimál adóalapot állapítanak meg, az eladott áruk beszerzési értéke csak korlátozottan lesz figyelembe vehető az alap megállapításakor. Elsősorban a kereskedelmi és energiaszolgáltató társaságokat érinti kedvezőtlenül. Ugyanakkor nem vonatkozik semmiféle korlátozás olyan vállalkozásra, amelynek árbevétele nem éri el az 500 millió forintot. 

A sávhatárok az alábbiak: 

-500 M Ft nettó árbevételig a sávba jutó ELÁBÉ+közvetített szolgáltatás a nettó árbevétel 100%-áig, 

-500 MFt-20 Mrd Ft nettó árbevétel között a sávba jutó ELÁBÉ+közvetített szolgáltatás a sávba tartozó nettó árbevétel 85%-áig, 

- 20 Mrd Ft-80 Mrd Ft nettó árbevétel között a sávba jutó ELÁBÉ+közvetített szolgáltatás a sávba tartozó nettó árbevétel 75%-áig 

- 80 Mrd Ft nettó árbevétel felett a sávba jutó ELÁBÉ+közvetített szolgáltatás a sávba tartozó nettó árbevétel 70%-áig vonható le.